OUR EXEC

Kiera Liblik, Chair

Kiera Liblik, Chair

Thomas Griffiths, Logistics

Thomas Griffiths, Logistics

Sarah Wildeman, Logistics

Sarah Wildeman, Logistics

Ingrid Blydt-Hansen, Treasurer

Ingrid Blydt-Hansen, Treasurer

Christian Mellows, Web/IT

Christian Mellows, Web/IT

Carrie Wei, Speakers

Carrie Wei, Speakers

Sanjay Solanki, Speakers

Sanjay Solanki, Speakers

Chang Chang Chen, Speakers

Chang Chang Chen, Speakers

Rachel Livergant, Speakers

Rachel Livergant, Speakers

Keziah Magor, Sponsorship

Keziah Magor, Sponsorship

Bernice Ho, Research

Bernice Ho, Research

Alana Duffy, Marketing

Alana Duffy, Marketing

James Morden, External

James Morden, External

Randilynne Urslak, Intern

Randilynne Urslak, Intern

Alex Hillyer, Speakers

Alex Hillyer, Speakers

Tony Bao, Sponsorship

Tony Bao, Sponsorship

Christine Leung, Research

Christine Leung, Research

Sarina Grewal, Marketing

Sarina Grewal, Marketing

Geoff McKinnon, External

Geoff McKinnon, External

Steph Hancock, Intern

Steph Hancock, Intern

Rebecca Knowles, Speakers

Rebecca Knowles, Speakers

Rajiv Tanwani, Social

Rajiv Tanwani, Social

Jennifer Williams, Research

Jennifer Williams, Research

Aleks Uzelac, Publications

Aleks Uzelac, Publications

Christy Yeung, External

Christy Yeung, External

Sarah Philips, Secretary

Sarah Philips, Secretary

Bennett Blazevski, Social

Bennett Blazevski, Social

Christie Patterson, Research

Christie Patterson, Research

Amy Choi, Publications

Amy Choi, Publications

Stefany Li, Photography

Stefany Li, Photography