OUR EXEC

 Kiera Liblik, Chair

Kiera Liblik, Chair

 Thomas Griffiths, Logistics

Thomas Griffiths, Logistics

 Sarah Wildeman, Logistics

Sarah Wildeman, Logistics

 Ingrid Blydt-Hansen, Treasurer

Ingrid Blydt-Hansen, Treasurer

 Christian Mellows, Web/IT

Christian Mellows, Web/IT

 Carrie Wei, Speakers

Carrie Wei, Speakers

 Sanjay Solanki, Speakers

Sanjay Solanki, Speakers

 Chang Chang Chen, Speakers

Chang Chang Chen, Speakers

 Rachel Livergant, Speakers

Rachel Livergant, Speakers

 Keziah Magor, Sponsorship

Keziah Magor, Sponsorship

 Bernice Ho, Research

Bernice Ho, Research

 Alana Duffy, Marketing

Alana Duffy, Marketing

 James Morden, External

James Morden, External

 Randilynne Urslak, Intern

Randilynne Urslak, Intern

 Alex Hillyer, Speakers

Alex Hillyer, Speakers

 Tony Bao, Sponsorship

Tony Bao, Sponsorship

 Christine Leung, Research

Christine Leung, Research

 Sarina Grewal, Marketing

Sarina Grewal, Marketing

 Geoff McKinnon, External

Geoff McKinnon, External

 Steph Hancock, Intern

Steph Hancock, Intern

 Rebecca Knowles, Speakers

Rebecca Knowles, Speakers

 Rajiv Tanwani, Social

Rajiv Tanwani, Social

 Jennifer Williams, Research

Jennifer Williams, Research

 Aleks Uzelac, Publications

Aleks Uzelac, Publications

 Christy Yeung, External

Christy Yeung, External

 Sarah Philips, Secretary

Sarah Philips, Secretary

 Bennett Blazevski, Social

Bennett Blazevski, Social

 Christie Patterson, Research

Christie Patterson, Research

 Amy Choi, Publications

Amy Choi, Publications

 Stefany Li, Photography

Stefany Li, Photography